Họp Mặt Hè 2011 tại Ottawa, Canada

pklhp79.com là một nơi họp mặt trực tuyến cho nhóm cựu học sinh AB/C1/C2/D1 (ngoại ngữ Pháp Văn) Pétrus Ký - Lê Hồng Phong, niên khóa 1972-1979. Qua Ao Vịt, các bạn vịt trời từ mọi nơi có thể bay về để trò chuyện, trao đổi ý kiến, tin tức, và thư giãn.

Xin mời các bạn đăng ký vào diễn đàn để chúng ta cùng đập cánh.